S námi v práci bezpečně

Koordinátor BOZP

 

Činností koordinátora BOZP - ve smyslu zákona 309/2006 Sb.:

 

 1. před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat zadavateli stavby plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 2. zpracovat a předat zadavateli stavby aktualizovaný přehled právních předpisů bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi vztahujících se ke stavbě
 3. zpracovat a předat další podklady odpovídající bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
 4. informovat bez zbytečného odkladu všechny dotčené zhotovitele stavby a další jiné osoby na bezpečnostní a zdravotní rizika, která vznikla na staveništi během postupu prací nebo se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytnout
 5. informovat bez zbytečného odkladu zhotovitele stavby a další jiné osoby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a podzhotovitelem
 6. vyžadovat sjednání nápravy a navrhovat k tomu přiměřená opatření;
 7. koordinovat spolupráci zhotovitelů a podzhotovitelů nebo jiných osob vykonávajících práce na staveništi
 8. sledování dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, projednávat přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
 9. kontrolovat realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů kontrolovat potřebné doklady oprávnění pro výkon prováděných prací (odborné zkoušky, povolení pro vstup cizích osob, oprávnění pro práce se stroji apod.)
 10. kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
 11. spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor zadavatele stavby
 12. zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona
 13. zúčastňovat se porad vedení stavby a kontrolních dnů za účasti zhotovitelů, podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených a informovat o výsledcích své činnosti a dodržování plánu BOZP
 14. vést deník koordinátora  se záznamy o prováděné činnosti o výsledcích kontrol, rozsahu dohodnuté kontrolní  činnosti , zjištěných závadách, odpovědných osobách, navržených opatřeních, výsledcích projednávaní kontrolní činnosti se zadavatelem stavby, údaje o tom, zda a kým byly nedostatky odstraněny;
 15. zpracovat  a zapsat údaje o „Oznámení o zahájení prací“ - zpracovat a předat zadavateli stavby aktualizovaný přehled právních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vztahujících se ke stavbě; jeho doručení na oblastní inspekci práce
 16. vyvěsit a zveřejnit „Oznámení o zahájení prací“ na viditelném místě u vstupu na staveniště (místo a tabuli dodá objednatel)

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

HGH safety s.r.o. Sídlo společnosti:
Drahobejlova 1072/10
190 00 Praha 9

Divize Morava:
Náměstí Míru 559
739 61 Třinec
+420 721 84 44 84
+420 724 96 21 42