S námi v práci bezpečně

Technik BOZP

 

Činností technika BOZP – osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle zákona č.262/2006 Sb. v platném znění:

 

 1. vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, a navrhovat patřičná opatření
 2. spolupracovat se zodpovědnými zaměstnanci při řešení problému týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, úrazové prevence a ochrany pracovního prostředí
 3. vyjadřovat se k závažným událostem – úrazům, nehodám z hlediska porušení bezpečnostních předpisů  
 4. provádět kontroly pracovišť zda jsou dodržována nařízení, příkazy a pokyny BOZP
 5. kontrolovat provádění prohlídek strojů, zařízení a pracovního prostředí a zda jsou o těchto kontrolách vedeny řádné záznamy   
 6. kontrolovat, zda zaměstnanci používají OOPP a posuzovat jejich vhodnost
 7. kontrolovat provádění periodických a odborných školení zaměstnanců
 8. provádění kontroly pracoviště – stavby za účelem dodržovaní předpisů BOZP
 9. provádění zápisů o zjištěných závadách na staveništi a navržení nápravních opatření včetně kontroly plnění nápravních opatření
 10. seznámení stavbyvedoucích se zjištěnými závadami
 11. kontrolu úrovně zajištění BOZP u dodavatelů na stavbě
 12. vedení systému vzájemného seznamování s riziky u dodavatelů na stavbě
 13. koordinace vyšetřování pracovních úrazů na stavbě a vedení „Knihy úrazů“,
 14. vedení „Knihy orientačních dechových zkoušek“ a „Knihy skoro nehod“

Vyhledávání

Kontakt

HGH safety s.r.o. Sídlo společnosti:
Drahobejlova 1072/10
190 00 Praha 9

Divize Morava:
Náměstí Míru 559
739 61 Třinec
+420 721 84 44 84
+420 724 96 21 42