S námi v práci bezpečně

Technický dozor staveb

 

            Technický dozor stavby - dle zákona č. 183/2006 Sb.,

 

 1. Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby, zejména s projektovou dokumentací a s podmínkami smlouvy o  dílo, která bude uzavřena s vybraným uchazečem.
 2. Průběžné informování objednatele o stavu přípravy stavby včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů.
 3. Organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu.
 4. Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby.
 5. Kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby.
 6. Sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů.
 7. Projednávání a spolupráce ohledně dodatků a změn projektu.
 8. Cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem.
 9. Informovaní objednatele o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci stavby.
 10. Kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem.
 11. Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů a s celkovým rozpočtem stavby.
 12. Kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění.
 13. Ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolávání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace.
 14. Technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací.
 15. Technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny.
 16. Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled.

 17. Kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících.

 18. Kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění objednatele včetně předložení návrhu na řešení.

 19. Kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi.

 20. Příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby.

 21. Organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění.

 22. Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků.

 23. Spolupráce s objednatelem při výběrových řízeních a uzavírání smluv s dodavateli.

Vyhledávání

Kontakt

HGH safety s.r.o. Sídlo společnosti:
Drahobejlova 1072/10
190 00 Praha 9

Divize Morava:
Náměstí Míru 559
739 61 Třinec
+420 721 84 44 84
+420 724 96 21 42